Spitalul General C.F.Brasov, organizează concurs pentru promovarea in grad/ treapta  profesionala pentru urmatoarele functii contractuale:

Spitalul General C.F.Brasov

  – 1 post de economist gradul II in cadrul Spitalului General CF Brasov/ Birou Administrativ

 – 1 post de muncitor II — telefonist in cadrul Spitalului General CF Brasov/ Personal  pentru activitatile de intretinere a cladirilor si instalatiilor de apa, lumina, de deservire a  posturilor fixe

Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs sunt următoarele:

  • cerere de înscriere la promovare
  • copia actului de identitate
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări 
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă și/ sau în specialitatea studiilor, în copie
  •  cazierul judiciar  
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate  
  • testare psihologică  
  • curriculum vitae 
  • certificat de integritate comportamentala
  • alte documente relevante pentru desfășurarea examenului de promovare.  examenul constă în derularea a 3 etape succesive: selecția dosarelor, proba scrisă și/sau proba practică și interviul

– tematica se găsește la biroul resurse umane, norrnare, organizare și salarizare din cadrul  spitalului

            Examenul de promovare se organizează după 10 zile lucrătoare de la aparitia  anunțului la sediul unitatii si pe site-ul spitalului, atât proba scrisă cât și proba practică vor  avea Ioc în data de 20 martie 2020, ora 10.00.

Termenul de depunere al dosarelor este 13 martie 2020.

Relatii suplimentare la Birohl Resurse Umane, Normare, Organizare și Salarizare,  telefon: 0268/475949/ 104.