+ Anunt pentru concurs in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transportului si infrastructurii nr. 735/2010 pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI GENERAL CF BRASOV
Organizeaza concurs in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr.735/2010 pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica.

 Concursul se va desfasura la sediul Spitalului General CF BRASOV, B-dul 15 Noiembrie, nr.60, BRASOV,

 in perioada 03 - 05 decembrie 2012 dupa cum urmeaza:

 

1. Verificarea de catre comisia de concurs a datelor depuse, validarea candidatilor admisi pentru etapa urmatoare si afisarea rezultatelor:                                                   28.11.2012

2. Test-grila de verificare a cunostintelor pentru cei declarati admisi la etapa 1:           03.12.2012 ora 10.00

3. Evaluarea proiectelor de management:                                                                04.12.2012 ora 10.00

4.Sustinerea proiectului de management pe durata a 15 minute si interviu de selectie: 05.12.2012 ora 10.00

La concurs se pot inscrie, candidatii care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii de selectie:

 1. sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta;
 2. sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii , ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic, juridic sau administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior, acreditata potrivit legii ;
 3. au cel putin 2 ani vechime in posturile prevazute cu studii universitare, de lunga durata conform legii ;
 4. nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala ;
 5. sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) ;
 6. nu au varsta de pensionare, conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului General CF Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60, Brasov, pana la data de 24 noiembrie 2012,la Secretariatulcomisiei de concurs (Birou Resurse Umane Salarizare, sef birou Anca-Maria LUNCANITA, telefon: 0268-475949/ 104).

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 1. cererere de inscriere ;
 2. copia actului de identitate ;
 3. copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente ;
 4. copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar agreate de ministerul sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, ori copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic, juridic sau administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii ;
 5. curriculum  vitae ;
 6. copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente/atestate etc. in domeniul managementului sanitar ;
 7. adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie de pe carnetul de munca certificata „in conformitate cu originalul” de catre conducerea unitatii ;
 8. cazierul judiciar ;
 9. adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic ;
 10. declaratie pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarirea penala asupra sa ;
 11. copie legalizata a actelor prin care s-a schimbat numele, dupa caz ;
 12. proiectul de management realizat de candidat, in plic sigilat .

Informatii suplimentare privind bibliografia si temele cadru pentru proiectul de management  sunt publicate pe pagina de web: www.spcfbv@rdsbv.ro si la sediul spitalului si se pot obtine de la secretariatul Comisiei de concurs – Sef Birou RUS Anca-Maria LUNCANITA, telefon 0268 – 475949/ 104.

BIBLIOGRAFIE
PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE MANAGER, PERSOANĂ FIZICĂ ÎN

SPITALUL GENERAL CĂI FERATE BRAŞOV

 

 1. Legea nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare
 1. Legea nr.95/2006 reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
 1. Legea 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice cu modificările şi completările ulterioare
 1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar - Managementul spitalelor, Editura Public H Press, Bucureşti 2006
 1. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare
 1. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările şi completările ulterioare
 1. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare
 1. Ordinul comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului sănătăţii nr. 577/1762/2011 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2011, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
 1. Ordinul MTI 447/ 2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din trasporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei cu modificările şi completările ulterioare
 1. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările si completările ulterioare
 1. Legea nr.82/1991 a contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 1. Ordinul Minisierului Sănătăţii nr.323/2011 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă
 1. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public cu modificările şi completările ulterioare
 1. OMS 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 1. OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare prin Legea 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI CF BRAŞOV


 
Stiri

Noutatile

Ultimele 2 stiri

27 Noiembrie . 2019    -   Procesul verbal si rezultatul concursului pentru ocuparea postului de medic specialist ORL poate fi consultata urmand link-ul http://spcfbv.ro/legisla ...

30 Octombrie . 2019    -   Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de auditor gr.II poate fi consultata urmand link-ul http://spcfbv.ro/legislatie . ...


Executive Health

Localizare

Localizarea pe harta a Spitalului
   
Adresa: Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr.60 | Tel 0268 475 949

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (28)