In contract cu CAS Brasov

Adresa
Bd. 15 Noiembrie Nr. 60

Contacteaza-ne
0268 475 949

Cariera

Spitalul General CF cu sediul in localitatea Brasov, str.15 Noiembrie, numarul 60, judetul Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant aprobat prin HG nr.286/ 2011 modificat si completat de HG nr.1027/ 2014 si OUG nr.90/ 2017 in cadrul institutiei.

         Denumirea postului:

 • 1 post contractual vacant de auditor gr.II pentru Compartimentul Audit Intern, studii superioare economice, vechime minim 1 an in specialitatea economica.

Dosarul de concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la concurs
 • copie dupa actul de identitate
 • copii de pe  actele de studii si alte specializari care atesta indeplinirea conditiilor specifice postului scos la concurs
 • copie de pe carnetul de munca, adeverinte care atesta vechimea in munca, extras din REVISAL
 • cazier judiciar
 • adeverinta medicala de la medical de familie, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 1 luna anterioara derularii concursului
 • curriculum vitae
 • un dosar cu sina
 • Avizul Serviciului de Audit Intern din cadrul Ministerului Transporturilor in urma unui interviu. Pentru obtinerea avizului din partea Ministerului Transporturilor se va depune un dosar la Serviciul Audit Intern din cadrul Ministerului Transporturilor care va cuprinde urmatoarele documente:
  • o lucrare de conceptie in domeniul auditului intern
  • curriculum vitae
  • o declaratie privind respectarea prevederilor art.22 din Legea nr.672/ 2002, referitoare la incompatibilitatea auditorilor interne
  • doua scrisori de recomandare de la persoane cu experienta in domeniul auditului intern

Se pot inscrie la concurs persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • are cetatenie romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale
 • are capacitate de exercitiu
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate
 • indepliniste conditii de studii, si dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va desfasura la sediul unitatii din B-dul 15 Noiembrie 60, in data de 10 februarie 2020, ora 10.00 proba scrisa, respectiv  12 februarie 2020, ora 12.00 sustinerea interviului.

Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 30 ianuarie 2020, ora 16.00, la sediul Spitalului General CF Brasov/ Birou Resurse Umane, Normare, Organizare si  Salarizare. Relatii suplimentare, precum si bibliografia se primesc la sediul unitatii sau la telefon 0268/ 475949 interior 104.

Call To Action Image

Pentru orice intrebare suntem aici!NU EZITATI SA NE CONTACTATI